Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa nośników danych, akcesoriów komputerowych i drobnych podzespołów

Biuro Infrastruktury Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do złożenia oferty na Sukcesywną dostawę nośników danych, akcesoriów komputerowych i drobnych podzespołów dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie zamieszczono w dniu 24.06.2021 godzina 12:00

Termin składania ofert 05.07.2021 r. do godz. 15:00

Sprawę prowadzi Biuro Infrastruktury, tel.+48 77 452 7055, 48 77 452 7056
adres e-mail: mognisty@uni.opole.pl; jpiotrowski@uni.opole.pl

Zaproszenie: Rozeznanie cenowe rynku

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szacowaniu wartości zamówienia, które niezwłocznie po dokonaniu procedur zostanie ogłoszone jako zamówienie publiczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotyczy zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem jest: wizualizacja, projekt, wykonanie, dostawa i montaż elementów oznakowania wewnętrznego tj. tablic informacyjnych, tablic kierunkowych oraz dostawy tabliczek przydrzwiowych w obiektach: Collegium Salutis Humanae ul. Katowicka 68, Collegium Civitas ul. Katowicka 89 oraz w budynku zlokalizowanym na ul. Oleskiej 48 Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego” Zadanie 14 w etapie połączenia, Obszar 3.
 1. Podmiot publikujący rozeznanie rynku: Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
Nazwa jednostki: Biuro Infrastruktury Uniwersytetu Opolskiego.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., Art.7. poz. 18 z późn. zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
 1. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: bi@uni.opole.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.06.2021 r. do godziny 14.00
 1. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
  1. wypełniony i podpisany formularz oferty

Zapytanie ofertowe na doraźny wywóz odpadów

Biuro Infrastruktury Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do złożenia oferty na doraźny wywóz odpadów zielonych, wielkogabarytowych oraz zmieszanych budowlanych z terenów Uniwersytetu Opolskiego.

Do pobrania: zaproszenie (zamieszczono w dniu 13.05.2021 godz. 10:00)

Termin składania ofert: 19.05.2021 godz. 10:00

[Aktualizacja] Komunikat Kanclerza – wnioski o umorzenia płatności czynszów maj 2021

Szanowni Państwo,
aktualna sytuacja związana z rozprzestrzeniającą się pandemią wirusa SARS-CoV-2 dotknęła wiele podmiotów gospodarczych, które zostały odcięte od źródeł dochodów.

W związku z powyższym Uniwersytet Opolski jako podmiot wynajmujący lokale/powierzchnie zobowiązuje się do rozpatrywania wniosków o częściowe umorzenia płatności lub odroczenia płatności związanych z czynszami dotyczącymi miesiąca kwiecień 2021.

Udostępniamy formularz wniosku, który należy wypełnić i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.05.2021 w formie elektronicznej na skrzynkę bi@uni.opole.pl

wniosek word wniosek pdf

Uwaga! Podmioty gospodarcze, które mają więcej niż jedną umowę z Uniwersytetem Opolskim powinny złożyć oddzielne wnioski do każdej z umów.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Infrastruktury – kontakt.

Plan postępowań BI 2021

Biuro Infrastruktury informuje o planowanych terminach postępowań przetargowych dotyczących zadań realizowanych przez Biuro Infrastruktury w 2021 roku.

plan postępowań BI 2021

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi terminami.

Zamówienia na materiały eksploatacyjne (tonery)

Na prośbę dostawcy – firmy GoldenLine, zwracamy się z prośbą o składanie zamówień na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, w ramach aktualnie obowiązującej umowy w miarę możliwości do dnia 4 grudnia br.
Prośba motywowana jest aktualną sytuacją epidemiologiczną i w związku z tym możliwością wystąpienia problemów w dostawach materiałów w końcówce roku.

Przypominamy, iż zamówienie i druk opisu faktury znajdują się tutaj

 

Zamawianie kalendarzy na rok 2021

Biuro Infrastruktury zbiera zamówienia na zakup kalendarzy na 2021 rok. W celu zamówienia konkretnego rodzaju kalendarza, prosimy wypełnić zamówienie stanowiące załącznik do wpisu. Poprawnie sporządzone zamówienie winno zawierać: dokładne dane zamawiającego oraz potwierdzenie środków finansowych, z jakich wydatek zostanie pokryty. Prosimy także wpisać docelową liczbę zakupu. Jeśli na liście nie ma kalendarzy, jakie Państwa interesują, prosimy dopisać je do listy w tabeli poniżej.

Zamówienie należy złożyć w Biurze Infrastruktury do dnia 26 października br.

W związku z tym, że zakup kalendarzy będzie jednorazowy, zamówienia złożone po tym terminie nie będą realizowane.

do pobrania: wzór zamówienia

pismo Kanclerza UO

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem szlabanu

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem szlabanu na terenie Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Czaplaka.

Biuro Infrastruktury Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem szlabanu na terenie Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Czaplaka.

Do pobrania: zaproszenie (zamieszczono w dniu 11.08.2020 godz. 10:00)

Termin składania ofert: 18.08.2020 godz. 12:00

Protokół z otwarcia ofert

Materiały eksploatacyjne – informacja

Informujemy, iż od dnia 3.07.2020 zamówienia dotyczące dostawy materiałów eksploatacyjnych do do urządzeń drukujących w ramach umowy na dostawę sukcesywną nr D/46/2019 będą realizowane przez Biuro Infrastruktury. Informacje o realizacji zamówień znajdziecie Państwo tutaj.

Terminy składania zapotrzebowań na zakup aparatury

Informujemy, iż ustalono terminy składania zapotrzebowań na zakup aparatury naukowo-badawczej oraz laboratoryjnej i pomiarowej w roku 2020:
– 30 czerwca
– 30 września
 
Zapotrzebowania z potwierdzonym źródłem finansowania i opisem przedmiotu zamówienia należy złożyć bezpośrednio w Biurze Infrastruktury pokój nr 17 Oleska 48 lub w Biurze Podawczym. Złożenie dokumentów po określonym czasie spowoduje przesunięcie zakupu na późniejszy termin.
 
W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem 77 452 74 97 lub mailowo aparatura@uni.opole.pl

Zmiany w systemie pracy Działu Infrastruktury

Na skutek zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 25/2020 r. z dnia 16 marca 2020 roku w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem COVID19, uprzejmie informujemy, że sekretariat Działu Infrastruktury w obiekcie Oleska 48 będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Pracownicy DI pracują w trybie zmianowym po jednej osobie w biurze oraz w trybie zdalnym kontakt telefoniczny i mailowy.

Kontakt telefoniczny pod numerami 774527016 (wew.7016), 774527018 (wew.7018), 774527055 (wew.7055)

W sprawach związanych z aparaturą 774527497 (wew, 7497)

Dokumentacja dotycząca spraw DI jest sukcesywnie opracowywana i przekazywana do dalszego procedowania. Zalecamy przesyłanie zapotrzebowań i zleceń dostaw w formie elektronicznej na skrzynkę di@uni.opole.pl

Pozostałe adresy skrzynek elektronicznych w zakładce kontakt.

Jeśli sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa, zgłoszenia prosimy przekazywać drogą mailową lub telefoniczną.

Powyższy stan będzie obowiązywał do odwołania.

Terminy składania zapotrzebowań

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział Infrastruktury na zakup mebli biurowych, sprzętu AGD, sprzętu biurowego (za wyjątkiem sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych, RTV, urządzeń drukująco-kopiujących) w roku 2020:

 • 15 lutego,
 • 15 kwietnia,
 • 15 czerwca,
 • 15 października.

Zapotrzebowania z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale Infrastruktury. Prosimy o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.

Pozostałe dostawy/usługi dokonywane przez dział:

 • materiały biurowe, papier do urządzeń biurowych,
 • środki czystości i do utrzymania czystości, artykuły higieniczne,
 • druki świadectw, dyplomów, legitymacji,
 • catering,

zostały ujęte w umowach na sukcesywne świadczenie dostaw/usług.

Realizacja odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązującej specyfikacji – Zamówienia pobranego ze strony internetowej i podpisanego przez kierownika/dysponenta środków.

Planowane zapotrzebowania na rok 2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2014, Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22.12.2014r. – Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, proszę o sporządzenie planowanych zapotrzebowań wg rodzajów wydatków na rok 2020. Załącznik dotyczący podstawowych wydatków realizowanych przez DI znajduje się tutaj

W wykazie powinny być uwzględnione planowane zakupy finansowane w ramach: dydaktyki, badań statutowych, badań własnych, grantów, dotacji, przydzielonych limitów, itp.

Powyższe informacje należy złożyć w Dziale Infrastruktury w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia br.

Zamawianie kalendarzy na rok 2019

Dział Infrastruktury zbiera zamówienia na zakup kalendarzy. W celu zamówienia konkretnego kalendarza, prosimy wypełnić zamówienie stanowiące załącznik do pisma. Poprawnie sporządzone zamówienie winno zawierać: dokładne dane zamawiającego oraz potwierdzenie środków finansowych, z jakich wydatek zostanie pokryty. Prosimy także wpisać docelową liczbę zakupu. Jeśli na liście nie ma kalendarzy, jakie Państwa interesują, prosimy dopisać je do listy w tabeli poniżej.

Zamówienie należy złożyć w Dziale Infrastruktury do dnia 30 października br.

W związku z tym, że zakup kalendarzy będzie jednorazowy, zamówienia złożone po tym terminie nie będą realizowane.

do pobrania: wzór zamówienia

Zaproszenie do składania ofert Instytut Politologii

Zaproszenie do składania ofert na: Kompleksowe świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej  podczas konferencji naukowej „Zakres przedmiotowy, problemy metodologiczne i teoretyczne nauk o polityce i administracji” w dniach 20.05.2019 – 21.05.2019 r.

do pobrania

Zaproszenie do składania ofert Instytut Politologii

Zaproszenie do składania ofert na: Kompleksowe świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej  podczas konferencji naukowej „Public policies at the local and regional levels in an international perspective ” w dniach 15.05.2019 – 17.05.2019 r.

do pobrania

Zamawianie kalendarzy na rok 2019

Dział Logistyki zbiera zamówienia na zakup kalendarzy. W celu zamówienia konkretnego kalendarza, prosimy wypełnić zamówienie stanowiące załącznik do pisma. Poprawnie sporządzone zamówienie winno zawierać: dokładne dane zamawiającego oraz potwierdzenie środków finansowych, z jakich wydatek zostanie pokryty. Prosimy także wpisać docelową liczbę zakupu. Jeśli na liście nie ma kalendarzy, jakie Państwa interesują, prosimy dopisać je do listy w tabeli poniżej.

Zamówienie należy złożyć w Dziale Logistyki do dnia 30 października br.

W związku z tym, że zakup kalendarzy będzie jednorazowy, zamówienia złożone po tym terminie nie będą realizowane.

do pobrania: wzór zamówienia

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na: Kompleksowe świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla 49 uczestników, szkolenia wyjazdowego Samorządu Studenckiego w dniach 13.04.2018 – 15.04.2018.

do pobrania: zaproszenie

Usługa zakwaterowania w Opolu

W celu realizacji usługi hotelarskiej (nocleg na terenie Opola) prosimy o wypełnienie wzorów dokumentów i przesłanie ich do Działu Logistyki wraz z zapotrzebowaniem.

zaproszenie usługa hotelarska

formularz oferty usługa hotelarska

umowa usługa hotelarska – wzór

oświadczenie o rozeznaniu rynku

Prosimy o składanie zapotrzebowań wraz z załącznikami co najmniej na 2 tygodnie przez realizacją usługi, ponieważ dokumentacja musi być załączona na stronie BIP-u.

Terminy składania zapotrzebowań na zakup mebli i sprzętu AGD

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział Logistyki na zakup mebli biurowych i sprzętu AGD w roku 2019:
• 29 marca
• 28 czerwca
• 11 października
Zapotrzebowania na zakup mebli zgodne z obowiązującą standaryzacją ( zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) oraz z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale Logistyki. Prosimy o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.
Pozostałe zakupy/usługi dokonywane przez dział:
• materiały biurowe, papier do urządzeń biurowych,
• środki czystości i do utrzymania czystości, artykuły higieniczne
• druki świadectw, dyplomów, legitymacji,
• catering
zostały ujęte w specyfikacjach przetargowych. Realizacja odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązującej specyfikacji – wykazu materiałów.

Poniżej opisy mebli ujętych w standaryzacji:

opisy meble i siedziska

plansze meblowe

plansze siedziska

Plany na rok 2018

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2014, Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22.12.2014r. – Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, proszę o sporządzenie planowanych zapotrzebowań wg rodzajów wydatków na rok 2018 wzór planu.

W wykazie powinny być uwzględnione planowane zakupy finansowane w ramach: dydaktyki, badań statutowych, badań własnych, grantów, dotacji, przydzielonych limitów, itp.

Powyższe informacje należy złożyć w Dziale Logistyki w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada br.

 

Zakup mebli w roku 2017

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych
przez Dział Administracyjno-Gospodarczy na zakup mebli biurowych:
• 20 marca 2017 r.
• 14 lipca 2017 r.
• 23 października 2017 r.
Zapotrzebowania zgodne z obowiązującą standaryzacją ( zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) oraz z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale AG. Proszę o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.
Pozostałe zakupy dokonywane przez dział:
• materiały biurowe, papier do urządzeń biurowych,
• środki czystości i do utrzymania czystości,
• druki świadectw, dyplomów, legitymacji,
zostały ujęte w specyfikacjach przetargowych. Realizacja odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązującej specyfikacji – wykazu materiałów.

Kalendarze 2017

Dział Administracyjno-Gospodarczy zbiera zamówienia na zakup kalendarzy.

W celu zamówienia konkretnego kalendarza, prosimy wypełnić zamówienie stanowiące załącznik do pisma. Poprawnie sporządzone zamówienie winno zawierać: dokładne dane zamawiającego oraz potwierdzenie środków finansowych, z jakich wydatek zostanie pokryty. Prosimy także wpisać docelową liczbę zakupu. Jeśli na liście nie ma kalendarzy, jakie Państwa interesują, prosimy dopisać je do listy w tabeli poniżej.

Zamówienie należy złożyć w Dziale Administracyjno-Gospodarczym do dnia 27 października br.

W związku z tym, że zakup kalendarzy będzie jednorazowy, zamówienia złożone po tym terminie nie będą realizowane.

kalendarze-2017-zalacznik

Potwierdzenie odbioru towaru

Przypominamy, że odbiór towaru, do którego załączony jest protokół dostawy, winien być opatrzony datą jego przyjęcia.

Plany zakupów na rok 2016

W zakładce Plany zakupów 2016 zamieszczone zostały wzory planów na poszczególne materiały, na rok 2016. Prosimy o ich wypełnienie i przekazanie do Działu Administracyjno-Gospodarczego do dnia 16 listopada br.
UWAGA! Proszę usuwać pozycje, które nie będą zamawiane, z zachowaniem liczby porządkowej.

Zakup mebli biurowych

Uprzejmie informuję, że zostały ustalone terminy składania wniosków realizowanych przez Dział Administracyjno-Gospodarczy na zakup mebli biurowych:

 • 20 marca 2015 r.
 • 10 lipca 2015 r.1
 • 6 października 2015 r.

Wnioski zgodne z obowiązującą standaryzacją ( zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) oraz z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale AG. Proszę o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.

Do pobrania pełna treść dokumentu